News

19. 12.
2022.

Croatian courses - winter 2023

Tečajevi hrvatskog jezika - Zima 2023
Croatian language courses - Winter 2023
Kroatische Sprachkurse - Winter 2023

Learn Croatian in Vox Croatica

Croatian for foreigners

21. 11.
2022.

Croatian courses - summer 2022

Croatian courses - summer 2022

30. 08.
2022.

Croatian courses - Autumn 2022

Croatian courses - Autumn 2022
Learn Croatian
Croatian for foreigners